BLOG

Kupovina stana u izgradnji

Da bi ste zaštitili novac namenjen za rešavanje stambenog pitanja, nikad i nikako ne ulazite u materijalno pravne odnose sa investitorima koji nemaju odobrenje za izgradnju objekata u kojima vam prodaju stanove, odnosno ne kupujte u izgradnji stanove koji jasno nisu predviđeni u dokumentaciji, pre svega u projektu koji nužno prati odobrenje za izgradnju. Niko, pa ni investitor koji pre otpočinjanja radova nije pribavio odobrenje za izgradnju, ili je tokom izvođenja radova odstupio od projekta, ne može očekivati bilo kakvu naknadnu legalizaciju.Sledeće što je važno znati jeste da stan u izgradnji možete kupiti na osnovu ugovora o kupoprodaji stana u izgradnji, kao i na osnovu ugovora o suinvestiranju, pri čemu se preporučuje zaključenje prvonavedenog ugovora. Takođe se preporučuje da isplata kupoprodajne cene bude predviđena u ratama, koje će biti vezane za faze izgradnje, tj. za stepen izgrađenosti predmetnog stana.

Pod uslovom da je celokupna zakonska procedura prethodno ispunjena, te da nema prepreka za upis prava svojine u katastar ili zemljišnu knjigu, kao nosilac prava svojine na predmetnom stanu prvo će biti upisano lice na koje glasi rešenje o odobrenju za gradnju, dakle investitor. Nakon toga se u evidenciju nepokretnosti može upisati kupac stana, na osnovu ugovora o kupoprodaji predmetnog stana, koji sadrži tzv. clausulu intabulandi, tj. odredbu prema kojoj je prodavac saglasan da se kupac upiše kao vlasnik stana, bez potrebe da prodavac za to izda posebno odobrenje.

 Često se dešava da investitori krenu u izgradnju, da nemaju dovoljno sredstava za nastavak gradnje, pa pribegavaju ovim ugovorima da obezbede novčana sredstva, pri tome izbegavajući isključivu odgovornost na njihovoj strani.

Takođe, investitori, da bi što više kvadrata prodali, u ugovorima o suinvestiranju i zajedničkoj izgradnji unose klauzulu o odricanju od prava na korišćenje zajedničkih prostorija, da bi naknadno izvršili tzv. prenamenu i pretvorili ih u stanove. Ovi „stanovi“ , imaju manju cenu na tržištu, ali se ne mogu tako lako uknjižiti. Pored toga što investitor mora da izvrši prenamenu, potrebna je saglasnost ostalih vlasnika stanova da bi se zajedničke prostorije pretvorile u stan, a sve ovo mora da bude u skladu sa urbanističkim uslovima. Dakle, veći su izgledi da se ovi „stanovi“ nikad ne uknjiže.

 Stanovi u izgradnji nesumnjivo se mogu kupiti po značajno povoljnijim cenama od onih, iste kvadrature, koji su u već izgrađenim i uknjiženim zgradama – sigurnost i pouzdanost u prometu imaju svoju cenu. Nažalost, nisu svi Beograđani u prilici da stan kupe kada je već upisan u javne evidencije nepokretnosti, kada su i sva pravna pitanja vezana za promet nepokretnosi jednostavinija, a sama kupovina mnogo manje neizvesna. Nisu ni svi graditelji nesolidni i nepouzdani, što samo znači da ne treba da odustajete od rešavanja svog stambenog pitanja, već da kupoprodaji pristupite odgovorno prema sebi i svojoj porodici – angažovanje stručne pomoći može se ispostaviti kao neuporedivo manji rashod od mogućeg gubitka ušteđevine zbog nesnalaženja u propisima, vreme koje ćete posvetiti svim vrstama provere, od kojih smo pokušali da vam sugerišemo one neophodne, zapravo je investicija u zaštitu vaših životnih interesa.

PREPORUKA